HONDA CBX


(ちょっと手を抜きすぎたかな)

【使用画材】
鉛筆 透明水彩


Up * 2011/11/04